Bezpečnostní pokyny

Ilustrační obrázek
Aktualizovaná verze bezpečnostních pokynů pro návštěvníky Alfa

Všeobecné 

 • Volný vstup do areálu společnosti je zakázán 
 • Parkujte jen na místech k tomu vyznačených 
 • Dodržujte pravidla silničního provozu v areálu společnosti. Dbejte na provoz vozidel a motorových 
 • V případě evakuace dodržujte pokyny odpovědné osoby 
 • Jste povinni na vyžádání umožnit oprávněným osobám provedení osobní kontroly a vozidla 
 • Dodržujte zákaz kouření a vnášení alkoholidcých nápojů 
 • V případě momentální zdravotní indispozice oznamte tuto skutečnost odpovědné osobě 
 • Udržujte v areálu pořádek a čistotu 
 • Při svých činnostech chraňte životní prostředí 
 • V celém areálu společnosti je zakázáno fotografovat nebo filmovat, pouze se svolením zodpovědné osoby 

Výroba 

 • Pohybujte se pouze po vyznačených cestách žlutou barvou 
 • Pohybujte se ve výrobních prostorech společnosti pouze v doprovodu odpovědné osoby a respektujte veškeré její pokyny a upozornění 
 • Dodržujte písemné příkazy a zákazy, informace a výstrahy sdělované formou bezpečnostních tabulek - příkazů 
 • Nezapínejte zařízeni a stroje bez povoleni odpovědné osoby 
 • Nechoďte do jízdní dráhy motorových a paletových vozíků. Pozor na varovné signály 
 • Neberte prosím žádný materiál z výrobní linie, tímto se narušuje výrobní tok 

Nevstupujte a nepracujte v nebezpečných prostorech (např. zkušebna) bez přítomnosti zodpovědného pracovníka 

Zpozorování požáru 

 • Pokuste se dostupnými prostředky požár uhasit 
 • Nahlaste požár nejbližšímu zaměstnanci společnosti ALFA výroba jednoúčelových strojů s.r.o.. nebo na ohlašovnu požáru - recepce