Environmentální politika

V návaznosti na rozhodnutí vedení společnosti minimalizovat negativní vlivy svých činností na životní prostředí a zdraví osob, je rozhodnutí o zavedení a neustálém zlepšování systému environmentálního managementu podle normy ISO 14001:2015, pro společnost samozřejmostí.

Na základě tohoto rozhodnutí a vyhodnocení stavu životního prostředí stanovuje vedení společnosti tuto Environmentální politiku:

  • Na základě pravidelného hodnocení úrovně znečisťování životního prostředí stanovovat vhodná opatření k trvalému snižování zátěže životního prostředí
  • Při všech činnostech prováděných ve společnosti přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií.
  • Důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.
  • Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů poskytovaných společností dodržovat platné legislativní předpisy v oblasti životního prostředí.
  • Legislativní předpisy týkající se ochrany životního prostředí rozpracovat do interní dokumentace s určením odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dbát na jejich důsledné dodržování.
  • Při výběru dodavatelů materiálů, zboží a služeb hodnotit jejich způsobilost s ohledem k ochraně životního prostředí.
  • Periodicky vzdělávat a školit všechny zaměstnance v oblasti požadavků na ochranu životního prostředí.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro systém environmentu a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Politiky EMS a plnění platných legislativních požadavků v oblasti ochrany ŽP.

V Písku dne: 1. 2. 2018

Ing. Zdeněk Kulič
jednatel společnosti