Politika kvality

V souvislosti s rozhodnutím vedení společnosti o zavedení certifikovaného systému zabezpečování kvality dle ISO 9001:2015 vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality jako základní dokument určující principy chování všech pracovníků společnosti.

  • Rozhodujícím hlediskem při řízení a provádění veškerých činností ve společnosti je vždy plné uspokojení potřeb a očekávání našich zákazníků.
  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality prováděných činností pro prosperitu naší společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v zavedeném systému zabezpečování kvality a plnění legislativních požadavků.
  • Důsledným sledováním kvality dodávek a schopností našich dodavatelů získáváme informace umožňující vybírat z možných dodavatelů pouze ty, jejichž dodávky nám umožňují plně uspokojit požadavky našich zákazníků.
  • Zavedený systém zabezpečování kvality je nutné trvale zkvalitňovat tak, aby byl účinným nástrojem pro zvyšování efektivnosti všech procesů v naší společnosti.
  • Vedení společnosti plánuje, realizuje a aktualizuje opatření pro řešení rizik a příležitostí společnosti.
  • Trvalým sběrem informací o procesech probíhajících ve společnosti a jejich pravidelnou analýzou vedení zajišťuje potřebné zdroje pro neustálé zlepšování a zefektivňování těchto činností ve společnosti.

Vedení společnosti se zavazuje zajišťovat odpovídající zdroje pro systém kvality a vytvářet podmínky umožňující podporu a plnění této Politiky kvality a plnění platných legislativních požadavků.

 

V Písku dne: 1.2.2018

Ing. Zdeněk Kulič

jednatel společnosti